22-04-2018

മധുരമനോജ്ഞ തായ്‌ലൻഡ്

Entertainment |


കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്ദർശിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത സ്ഥലമാണ് തായ്ലൻഡ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആളുകളുടെ തോന്നൽ. എന്നാൽ ഈ പൊതുബോധത്തെ അപ്രസക്തമാക്കികൊണ്ട് ലോകമെങ്ങും ഉള്ള വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാവുകയാണ് തെക്കു കിഴക്കേ ഏഷ്യയിലെ ഈ രാജ്യം. പേരിന്റെ അർത്ഥം പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഏറെ വില കൽപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം എന്നത് പോസറ്റീവായോ നെഗറ്റീവായോ സ്വീകരിക്കപ്പെടാം എന്നതൊഴിച്ചാൽ മനോഹരമായ ഒരു നാടാണ് തായ്ലൻഡ്. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഓൺ അറൈവൽ വിസയിൽ പോകാൻ കഴിയുന്ന ചുരുക്കം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ഭൂപ്രകൃതി, കാലാവസ്ഥ, കൃഷി രീതി എന്നിവ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയോട് ഏറെ സാദൃശ്യമുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്.

Read more at: http://ml.naradanews.com/2016/10/thailand-travelogue/Loading...