15-08-2018

ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസിൽ ഒരുരൂപപോലും ചിലവാക്കാതെ ഇന്ത്യ കാണാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ.പൈസ ചിലവാക്കാതെ 180 ദിവസങ്ങൾ നിയോഗ് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു,ഇന്ന് പോളാർ എക്സ്പ്ലോറിൽ  വേൾഡിൽ ഒന്നാം റാങ്കുകാരനാണ് ഈ പുനലൂരുകാരൻ..ഇന്ന് സഞ്ചാരികളായ മലയാളികളുടെ  ആരാധകനും റോൾമോഡലുംകൂടിയാണ് നിയോഗ്. നിയോഗ് തൻറ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. "വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഒറ്റക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഒരുപ...